Y học cổ truyền phải kết hợp với y học hiện đại

Y học cổ truyền phải kết hợp y học hiện đại- Học tập và làm việc  theo lời Bác Hồ dậy

Phát huy tác dụng của y học cổ truyền nhưng không được bỏ qua y học hiện đại . Học và làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Bác đã từng nói : “Thuốc ta có Sa Nhân, Phụ Tử chữa được nhiều bệnh. Thuốc Tây có Aspirin,Penicillin cũng chữa được nhiều bệnh. Bên nào cũng có ưu điểm , hai cái ưu điểm cộng lại chữa bệnh tốt cho đồng bào, nhân dân . Thầy thuốc tây phải học đông y thầy thuốc ta cũng phải học tây y. Không nên nói cái của ta cái của tây mà nói : cái của chúng ta. Của chúng ta là của nhân dân. Thầy thuốc ta và thầy thuốc tây đều phải phục vụ nhân dân như người có hai cánh tay. Hai tay cùng làm việc thì việc làm sẽ tốt hơn. Cho nên phải đoàn kết từ trên xuống dưới. Đoàn kết thuốc ta và thuốc tây thành một khối để chữa bệnh cho đồng bào ”
Đó là lời dậy của Bác -người luôn chỉ đạo một cách thấu đáo cho ngành y